Jump to content
Sykepleiediskusjon

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Last week
 2. Den som jeg prøver å si til deg at selv om du sier at det er med forsvarlighet å gjøre mener du det er mitt ansvar å tilrettelegge opplæring på intravenøs behandling hjemmet og dobbelkontroll? Når. Man sier dobbelkontroll alt skal dobbelkontrolleres selve dose av medikamenter. Fremstått at selve tiltak var ikke dobbelkontroll ert av en annen sykepleier slik at det ble forståelig og mer solide. Når du sier avtrekkskapet selvfølgelig ingen bruker har sånn hjemmet så jeg skjønner ikke hvordan du skrevet her avtrekkskapet. Hvis jeg ahr opplæring tror du skal jeg velge å blande ut antibiotika på den måten jeg har gjort? Selve tiltak på Gerica har ikke noe prosedyre å skylle slangesett etter infusjonen. Hvis man skal velge en handling fra før den andre hva skal du velge? Å gi antibiotika eller ikke?og at bruker skal vente mer timevis? Du skrev her at feilen bare ligger til meg som var på vakt alene den helgen. Man må jo kunne tenke at opplæring er nøkkelen slik at nyutdannede sykepleier som meg kan gjøre oppgaven på riktig måte. Sepsis er langt fra problemet da sepsis skal utvikles 3-5 dager uten AB kur. Hvordan får man sepsis når man får daglig AB kur? Jeg har vært der bare 1 dag på helg så man må skjønne at sepsis er ikke et tema her. Jeg var frustrert at skylden skal legge på meg slik at ledelse vil ikke ta noe ansvar selv på manglende oppfølging/opplæring mtp erfaringsnivå, organisering. Hvis man har brukt munnbind mens man blander ut AB kur blir det ikke nok beskyttelse på eksponering? I det første hborfor hjem. Sykp tok i mot en bruker som skal ha AB kur hjemmet uten å tenke hvis de kan overholde med dobbelkontroll og opplæring av h er sykepleier? Jo da. Jeg har plikt til å si at jeg ikke fått opplæring men hvordan skal jeg si der når jeg var fri den dagen bruker kom hjem og jeg jobber helg hvor jeg er den eneste sykepleier på vakt?
 3. Her må du gjerne renskrive. Jeg klarer ikke å følge din resonering slik det står nå, kun enkelte deler. Gjerne skriv på engelsk om det blir bedre for deg. Har du tidspress som gjør at du ikke får utført oppgavene dine skriver du avvik. Jeg etterskyller slangesettet da f.eks. ved blanding i en 100ml flaske gjenstår ca. 20ml i slangen (20% av dosen). Er du ikke kompetent til oppgaven så er det ditt ansvar å si fra i følge helsepersonelloven. Du sier noe om blanding av antibiotika etc. På sykehus gjøres dette i avtrekkskabinett, og pasienten og deg selv utsettes ikke for antibiotikasøl hvis dette gjøres riktig. Har du problem med lederen din tar du kontakt med tillitsvalgte, enten på arbeisdplass eller i kommunen. Hva jeg legger i å være ydmyk går ikke på å signere noe, men det at du her fremstår som at du forsøker å rettferdiggjøre dine handlinger, bortforklare og bagatellisere hvorfor prosedyrer ikke blir fulgt, og at du ikke følger helsepersonelloven. Ja, avvik skjer på grunn av sammensatte faktorer og systemsvikt, men du har også et ansvar i det hele. Misforstår jeg deg må du gjerne utdype/omformulere deg, som sagt er det vanskelig å tolke hva du skriver.
 4. Jeg jobber som anestesisykepleier og all kunnskap og ferdighet innen faget anses av fagfeltet som "ferskvare". Selv merker jeg at etter en sommerferie på 4 uker mister en mye av rutinene etc. Jobber du 10+ år i akuttmottak vil det være utfordrende å få jobb innen operasjonsavdeling, men muligens på oppvåkning eller intensiv. Når du har 10 års erfaring som anestesisykepleier anses en som erfaren er hva jeg er blitt fortalt. Utfordringen er at vi ikke har en spesialistgodkjenning eller noen slags offentlig sertifisering av ferdighetene. Det vil si at du har en grad som f.eks. videreutdanning i anestesi. Det er arbeidsplassen som vurdrer om du har den nødvendige kompetansen som trengs for å praktisere faget. Det finnes selvfølgelig unntak fra regelen, noen plasser er kanskje mer åpen for å slippe folk tilbake på operasjonsstua, men jeg opplever vel egentlig at en bør ta videreutdanninge nærmest på nytt da siden utviklingen innen helsevesenet er så utrolig rask, og at man mister så mye på kort tid innen anestesi. Lykke til!
 5. Mener du at mye bedre at bruker fikk ikke AB kur den dagen pga den som var der var ikke kompetent? Har jeg sagt til eg at den metoden som jeg brukte fortsatt finne på sykehus og særlig barneavdeling? Det var bare at hvis man skal veie hva blir konsekvensen om å ikke gi AB kur eller at man velger annen metode for å gi den hva man skal velge da? Jeg er kompetent å gi på den måten da er dette jeg var utlært fra før, trygg og har erfaring. Jeg som sagt har ikke tenkt på noe annen den dagen enn å gi AB pga tidspress både fra bruker og kollega. Hva E rmer viktig da å gi underdosering eller å gi på annen måte på riktig dosering.. Det var 15% avvik på nålfri system derfor codan har utviklet ny skyllesett av slangen. Hvis leder skal si til meg om sepsis/eksponering av AB kur, de må de bevise det slik at jeg kan akseptere at påstander er lovlig og rettslig. Mener du de som jobber på sykehus særlig på barneavdeling eksponerer de pasienter med å blande AB på den måten? Det var bare firkant leder som ikke jobbet i helgene som kan gi påstand om at dems sykepleier setter pas. Liv i fare... Man må ha konkret bevis på det...ikke bare kjeftinger uten å gi oss nok bemanning av sykepleier på helger. Det er ulovlig faktisk at man skal koble intravenøs behandling hjemmet uten dobbelkontroll, uten grundig opplæring av 2 sykepleier. Lederne snakker bare om forsvarlighet uten å se om vi har nok bemanning på en helg... De er flinke til å beskylda folk, innkalle på møter eller å true dem... Det er systemsvikt og sammensatte faktorer hvorfor et avvik skjer ikke pga selve kollega.
 6. Hei. Selve arbeidsplass ikke holdt på dobbelkontroll og selve prosedyre som ble laget er feil mtp en setning som står det lukket og åpne ventilen på sammen setning. Hvordan man kan tenke på begrensninger når bruker var 1 time og 15 mins forsinket men antibiotika... Jeg selvfølgelig har disinfisert den gummen av flasken av antibiotika da alt utstyr er på plass der. Jeg bare ser på felleskatalogen og epikrise til bruker da det stått der ceftriaxone blandes i 2 gm 100 cc nacl flaske/1 flaske. Det var ikke snakk om antibiotikaspredning da blir ikke noe søl av kur. Jeg var under tidspress da hadde jeg 1 bruker til som skal på do den dagen men etter jeg koblet ut infusjonen så jeg at det var fortsatt liggende i slangen av antibiotika da sa jeg at oh ja ikke alt ble infundert og dette hørte bruker så han begynte kanskje å tenke at det var meg som har gjort det. Men faktisk i alle sykepleiere som har koblet AB kur både i sykehus og hos oss ingen har merket eller lurte på om hvorfor det var fortsatt liggende AB kur i slangen av selve infusjonen. Hvordan man blir ydmyk når jeg må signere på noe klage som ikke var helt riktige mtp på solide bevis at det var faktisk satt pas. liv i fare?jeg selvfølgelig angret på noe men hva skal jeg gjøre? Ting har skjedd allerede og feilen lå ikke vare på meg. Vi har sykdom den dagen, jeg er tidspress et både fra en kollega og bruker,mangler opplæring. Jeg handlet på måten som jeg var trygg på og har erfaring. Faktisk den som nålfri system var underdosering ift en litteratur på relis. Selve tiltak var manglende og ikke fulgte helt hva felleskatalogen sier.
 7. Jeg jobbet et halvt år i akuttmottak som relativt nyudannet sykepleier. Når jeg var der pratet jeg med noen om videreutdanning. Da var det en anestesisykepleier som skulle bytte jobb, og en kollega sa at det var fordi man ikke kunne jobbe for lenge borte fra «anestesifeltet», da det ikke blir nok anestesioppgaver som fast ansatt i akuttmottaket. Jeg tolket det nesten som at man «mistet» tittelen etter en stund utenfor feltet.. Er det noen som kan bekrefte/avkrefte? Må man jobbe veldig tett innenfor feltet man er ansatt, eller er det mulig å jobbe 10+ år med disse utdanningene i akuttmottak, for deretter å komme tilbake til de «rette» plassene?
 8. Hei. jeg lurte på om når du sier dere fyller opp med nacl i slangesett er det en annen pose med nacl også koblet du ut og respiker du på ferdigblandet AB pose? Hvilken slangesett dere bruker? Er det mix ad sett den som med korte slange i siden?
 9. Earlier
 10. Guest

  Lønn i bemanningsbyrå

  Hva tjener du i timelønn? Hvor mange års ansiennitet har du?
 11. Cathrine

  PVK injeksjonsport

  Nonmaleficence veldig Interessant og lærerikt det du linket til på FHI sine sider.
 12. Injeksjonsporten bør kun brukes 1 gang før den skal regnes som uren er hva jeg har lært. Det er derfor flere av de nye PVK-ene er uten brønn. Ref. FHI https://www.fhi.no/nettpub/veileder-for-forebygging-av-infeksjoner-ved-bruk-av-intravaskulare-katetre/anbefalinger-relatert-til-ulike-intravaskulare-katetre/perifere-venekatetre-pvk/?term=&h=1
 13. Det er veldig vanskelig å forstå hva du egentlig skal frem til her, da alt er en vegg med tekst uten pauser eller fornuftig punktsetting. Jeg har forsøkt å tolke hva som skjer her, korriger meg gjerne. * Du har ikke hatt opplæring i bruken av 2-delt infussjonssett, og valgte derfor å bruke en annen metode enn den som står i prosedyren på arbeidsplassen. Selv om du ikke innehar kompetansen tok du på deg ansvaret for å gjennomføre en prosedyre du ikke er kompetent til å gjennomføre. * Du tilsatte 20ml NaCl i 2g Ceftriaxon hetteglass, og deretter videre i en 100ml NaCl. Deretter koblet du et enkelt infusjonssett på denne posen. Du sier ingenting om tilsetningslapp eller lignende. Heller ikke om du desinfiserte injeksjonsporten i posen. Du sier heller ikke om under hvilke forhold du blandet antibiotikaen, mtp. risiko for kontaminering eller antibiotikaspredning i rommet/på deg/brukers bolig. Enn dobbeltkontroll, hvordan gjennomføres dette? * Hvorvidt antibiotikaen var forsinket eller ikke blir vanskelig å si for meg da du ikke skriver når forrige dose var gitt. Jeg regner med at det er egne rutiner for dette i hjemmesykepleien. Jeg vet ikke helt hvordan du skal forsvare deg mot det som er skjedd. Det fremstår som at du ikke angrer, innser hva som er galt, eller risikoen av hva som er skjedd. Måten du ordlegger deg på oppleves for meg som en bortforklaring, hvor det kanskje heller skulle vært en ydmyket som var ønsket. Nei, det er ikke feil å blande antibiotikaen på den måten du har gjort, men under hvilke forhold det er gjort på kan ha en innvirkning på pasientsikkerheten, blant annet faktorene jeg nevnte over. I tillegg er det vel mest graverende at du tar på deg oppgaver som du ikke er skikket til eller kompetent til på grunn av manglende opplæring, eller evne til å sette grenser for egen forsvarlighet. Dette strider i mot helsepersonelloven, og er høyst kritikkverdig: På bakgrunn av informasjonen du har delt ville jeg lagt meg langflat i møtet med leder, beklaget at prosedyrene ikke ble overholdt, og at jeg skulle vært mer bevisst på mine begrensninger mtp. kompetanse. Feil skjer, og kan skje når mennesker er involvert. Prosedyrene på din arbeidsplass definerer hva som skal gjøres i de ulike situasjonene, og hvis du har en god nok argumentasjon for hvorfor du avviker fra de, så får du dele de med lederen din. Lykke til.
 14. Guest

  Nyutdannet sykepleier og angst

  Samme situasjon her. Ny utdannet i mars 2020 og fikk jobb i hjemmesykepleie. Jeg tror jeg klarer dette nok fordi jeg har erfaring som helsefagarbeider i hjemsykepleie for 4 år før jeg ble sykepleier autorisert I Norge. Jeg til og meg har utdanning som sykepleier i mitt land i tillegg. Men desverre er du minoritetsspråklige sykepleier blir det noe hele tiden med misforståelse enten bruker oppfattet deg sint/sur pga språket eller tone. Jeg føler meg diskriminert på jobben av noen kollega som er perpeksjonist og leder som er venninne av den kollega. Jeg gjorde en del feil selvfølgelig men det som er litt ubehagelig er at lederen din er det første som skal gi deg trusler gjennom samtale at jeg setter pas. liv i fare at autorisasjonen min blir tilbakekall hvis det sender til helsetilsynet. Det er ikke lett å være ny på jobben og ny utdannet sykepleier. Jeg tenker å bytte annet yrket da er det en psykisk belastning med disse påstandene/truslene samtale. 😔😔😔😪
 15. Det er det samme situasjon jeg er i nå. Koblet infusjonsvæsker 100 ml NaCl med 2 g ceftriaxon men gjort åpent system. Dvs at jeg brukte sterilt spissenål og sprøyte for å tilsette AB istendefør å bruke den kort slangen som er med slangen. Det er min første å se den og jeg ikke var borte med det fordi praksisen min er på sykehjem og det er eneste jeg hadde praksis siden jeg har utdanning som sykepleier fra før. Da jeg var sykepleier ferdig 2010 i utlandet hadde vi 1 delt system og vi blander AB kur manuelt med åpent system Gammeldags. Men på epikrise sto at ceftriaxon 2 g blandes i 100 ml NaCl/1 flaske. Bruker har sterilt spissenål, sprøyte, 20 cc saltvann, 100 ml saltvann, mix ad set(2 delt system).Siden jeg ikke fått vite h ordan man bruker 2 delt system brukte jeg den gammel teknikk som jeg er trygg på. Jeg brukte 2 spissenål og sprøyte med å trekke opp fra sterilt 20 cc saltvann og tilsatt i hetteglass. Etter jeg blandet det kastet disse som jeg brukte å tok nye igjen å satt på den andre inngangsporten av 100 ml saltvann. Bruker selvfølgelig ble utrygg da er dette hans første opplevelse å se sånn teknikk. Da han kom rett fra sykehus 2 dager jeg kom dit. Det ble en heftig tema mellom meg og lederen som sa at jeg utsetter pas. liv i fare.Det har ikke skjedd noe med bruker som kan tilsier at arbeidsgiver ser alvorlige på dette som kom i referat nå. Jeg er alene sykepleier på en helg som har sykdom. Ei kollega kommet ikke på jobb, jeg tok extra oppdrag fra listen, som bruker reagerte også at han fikk seint besøk som skulle mellom kl. 10-11 pga Antibiotika dosering tilsier at det må være 12 timer INNIMELLOM ift instruks fra felleskatalogen og primær Sykp. på området. Jeg kom kl. 12:20 og forklarte at vi har sykdom.. Jeg fikk ikke fysisk opplæring hvordan man håndtere AB hjemmet. Har fått bare spørsmål fra en Sykp. kollega om hvis jeg kunne blande antibiotika i hetteglass. Jeg sa ja, uten å se selve utstyret. Det er min feil å si ja fordi det er vaktskifta og han skal gå av ra dagvakt.Han sa en prosedyre til meg som å lese smertepumpe ved å gi meg bruksanvisning på papir og sa at jeg kunne lese dette. Jeg har ikke intensjon til å være uforsvarlig da sa jeg ja men at spørsmål knyttet med antibiotika er vanlig. Hvis kollega mi spurte meg hvis jeg kunne bruke 2 delt system eller lukket system ved utblanding av antibiotika kan det være annerledes svar. Hva kan det være min forsvar på møtet? Det påførte ikke noe skadd eller død til pas. som lederen min at jeg setter pas. liv i fare.
 16. Hei. Har gjort en tabbe i hjem. Sykp. jeg har jobbet i. Har blandet antibiotika 2 gr cetriaxone i et åpent system dvs jeg brukte sterilt spissenål og sprøyte, 20 cc sterilt saltvann. På epikrise står blandes i 100 ml NACL/1 flaske.Jeg tolket dette som enten man blandes det på måter. Fikk ikke fysisk opplæring og informasjonsflyt at bruker har 2 delt system av slangen.Jo jeg ble spurt hvis jeg kan blande antibiotika i hetteglass selvsagt sa jeg ja ved vaktskifte. Jeg har gjort manuel blanding av antibiotika i mitt land før. Men det burde allikevel ha forklart meg mer konkrete spørsmål om lukket system eller/2 delt system. Det er mitt første gang som med 1 års erfaring til å koble antibiotika hjemmet hos ei bruker. Jeg står alene på vakt den helgen og vi har sykdom. Siden jeg har ikke borte med sånn utstyr eller prosedyre før gjorde jeg som jeg vet som var gammel metoden, bruker i tillegg er veldig sint og presset meg at den skulle han mellom kl. 10-11 og jeg kom dit allerede 12:20 pga tillegg oppdrag jeg fikk pga sykdom hos oss den dagen. ,Jeg var skikkelig stress. Det fantes tiltak men jeg klarte ikke å forestille det hvordan prosedyre blir gjort siden jeg ikke har gjort det før med 2 delt system (mix-ad steril set). Det skjedde ikke noe alvorlig med bruker da er men bruker ble litt utrygg og klagde på kontoret. Dette er dillemma her:bruker har immunsuprimert immunforsvar pga alkolisme som antibiotika responderte ikke. Jeg har vært der vare 1 gang og lederen min sa på referat at det er alvorlig og jeg setter pas. liv i fare. Og gjeldene rutiner ble ikke fulgt.Jeg er skikkelig lavt selv tillit nå og vil slutte å være sykepleier.Det er ikke forsettlig å gjøre det men jeg gjorde det beste jeg kan den dagen.Det skjedde ikke noe med bruker. Jeg beklaget med hendelsen tim bruker og han ønsker meg ikke påføre noe på jobben men han ble litt nysgjerrig hvis jeg gjorde det riktig.
 17. Hei. Skal skrive bachelor snart og valgte problemstilling "Hvordan kan sykepleieren kartlegge smerter hos pasienter med demens?" Har noen tips hvilken relevant litteratur/bøker kan man bruke her?
 18. Hei! Jeg trodde heller ikke jeg hadde rett til mer støtte fra lånekassen. Stor var overraskelsen når jeg fikk innvilga full støtte for skoleåret 21/22 😀 det skader ikke å søke 👌
 19. Milla142

  PVK injeksjonsport

  Jeg lærte gjennom studiet og praksis at man kan bruke injeksjonsporten en gang rett etter at pvken er nylagt. Etter det er den å regne for uren og skal ikke brukes. Jeg setter alltid på treveiskran når jeg legger PVK, og gir alt gjennom den.
 20. For oss er MR en dagligdags undersøkelse, men for pasienten kan det være en skrekkens opplevelse. Svært treffende og humoristisk beskrivelse av hvordan dette oppleves i denne podkasten. Her blir man også med inn i MR maskinen og får høre alle lydene. Du kan høre podkasten her: https://open.spotify.com/episode/4eWrzbYIsbC1Fe7BkO9LIC?fbclid=IwAR1uWsJuqWcBhufM0BynJgI5IKMxEvR4lYfQkFM0HjYW3xVDWwZJpUAFLSk spol frem til 44:22
 21. Jeg har ikke søkt, men vil bare gratulere deg Sikkert et veldig spennende studie!
 22. Cathrine

  PVK injeksjonsport

  Enig med deg, jeg oppfatter det også som en uren inngang og har sjeldent brukt den selv. Når jeg har lagt inn PVK har jeg alltid festet på en liten slange med 3veiskran, slik at man slipper å bruke injeksjonsporten, og lettere kan bytte infusjonssett. Merker jeg ikke svarte på spørsmålet ditt, men tror hensikten er at man skal bruke den med mindre man har noen andre innganger.
 23. Så flott at du har fått jobb som pleieassistent. Tror ikke du trenger å forberede deg på intervjuet. Trolig vil de kun spørre om hva slags jobberfaring du har , og litt om studiene og hva du har lært så langt. Så vil de vel fortelle deg hva de forventer av deg. Og snakke litt løst og fast om jobben. Det viktigste er at du er der selv under intervjuet. Masse lykke til
 24. Er nå ferdig med mitt 1. år på sykepleiestudiet, og har intervju på et sykehus som pleieassistent. Hva slags spørsmål kan jeg forvente?
 25. Hei! Har kommet inn på jordmor ved uiT i Tromsø, og er nysgjerrig på om det er flere her inne? 😊
 26. Guest

  PVK injeksjonsport

  Hei :) Når og hvordan bruker dere injeksjonsporten på PVK? Finnes det noe retningslinjer for hvordan den skal brukes? Bruker den aldri selv fordi porten ofte er åpen og det fremstår som en nokså uren inngang.
 27. Injeksjonsvæske 20 mg/2 ml (10 mg/ml, 2 ml ampuller): Anvendes ved behov for hurtig effekt eller når peroral behandling er ugjennomførlig. Voksne: Initialt 20-40 mg (2-4 ml) langsomt i.m. eller i.v. (5 mg/minutt). Kan gjentas hver 2.-3. time etter behov, hver gang økende med 20 mg. Akutt lungeødem: 40 mg (4 ml) i.v. Gjentas om nødvendig etter 20 minutter. Barn: Vedlikeholdsdose: 0,4-0,6 mg/kg i.v. eller i.m. https://www.felleskatalogen.no/medisin/furix-furix-retard-takeda-559469 Det vanligste er nok å gi det i.v. eller p.o.
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...

Important Information

Privacy Policy