Jump to content
Sykepleiediskusjon

faro

Members
 • Content Count

  19
 • Joined

 • Last visited

About faro

 • Rank
  Member

Profile Information

 • Gender
  Female
 1. Å stadfeste dødsfall er ikke en sykepleieroppgave, og jeg mener at vi ved å overta legens jobb i slike tilfeller kompenserer for et ikke-fungerende system. Dersom lege ikke kommer innen rimelig tid for å bekrefte dødsfall og skrive attest, vil jeg rapportere det til kommuneoverlege / ansvarlig for legetjenesten i kommunen som avvik. Sykepleiere kamuflerer en ikke-fungerende legetjeneste i kommunen ved ikke å stille krav til utførelse eller ved å påta seg oppgaver for legene. Dette kan medføre mange feil, og gi feil beslutningsgrunnlag for arbeidsgiver (kommunen) og politikere. Sykepleiere må bli tydelige på forventninger og krav til legetjenesten.
 2. Hei. Jeg anbefaler deg å lese fagtidsskriftet Geriatrisk sykepleie nr 2 og 3 (2011) De har begge tema sansesvikt hos eldre Her vil du i alle fall bli satt på sporet av en problemstilling. For eksempel er hørsel og syn grunnleggende for kontakt. Du kan jo ta utgangspunkt i artiklene og se på sykepleiers ansvar og oppgaver i forbindelse med å kartlegge og sette i gang tiltak i forhold til sansesvikt. Jeg har erfart at for eksempel tilpassing og korrekt bruk av høreapparat og briller kan være et forsømt område. Å fokusere på ulike miljøtiltak for å forebygge ensomhet er ikke nødvendigvis sykepleie, jeg tenker derfor det er viktig å fokusere på sansing. Tidsskriftet Geriatrisk sykepleie utgis av Norsk Sykepleierforbunds faggruppe av sykepleiere i geriatri og demens.
 3. Ifølge Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) er det ikke anført at området skal /kan masserers. Hva er indikasjon for å massere? Smertelindring? Økt sirkulasjon?
 4. Hei. Du må ta kontakt med din arbeidsgiver (der du har tatt vaktene) og sjekke ut om du kan logge deg inn fra din hjemmecomputer. Og i så fall be dem sende deg link til portalen. Lykke til!
 5. Hvis du ikke har tilgjengelig faglitteratur om nevrologiske sykdommer kan du finne et godt utgangspunkt i pasienthåndboka (NHI) Problemstilliger ifht pasienter med denne diagnosen er det jo uhyre mange av - vil råde deg til å formulere problemstillingen din på egen hånd.
 6. faro

  Unisex rom?

  Det overbelegget du beskriver er grunn til bekymring! En viktig ting er pasienters grunnleggende behov for å bevare integritet og verdighet. Men hvordan er bemanningen? Har dere personell (Kompetent personell) til å håndtere pasientenes behov for helsetjenester? Er praksis faglig forsvarlig? Og hva med brannsikkerhet? Ut fra det lille du beksriver er situasjonen klart brudd på Helsepersonelloven, og også Kvalitetsforskriften og antatakeling også brannvernforskrifter, arbeidsmiløloven for å nevne noen brudd. Dette må meldes som avvik! Hvordan blir situasjonen rapportert slik at et systemavvik som dette kommer fram til politikerne. Kanskje brannsjefen er den myndighet som må til for å sette ned foten og justere antall pasienter? Men nå må sykepleiere komme på banen og sette grenser. Ved å ta imot og strekke seg lengre holder vi liv i et system som vil sprekke når samhandlingsreformen innføres, det blir stadig fler eldre. Vi har undergravd krav til kvalitet og faglighet over år, slik at premissene for poltikerne er helt feil! Og politikerne og kommuner er svært lite forberedt på samhandlingsreformen og framtiden.
 7. Hei. Mitt første og viktigste råd til deg er å ta opp med lærer hvis du ikke skjønner hvordan du skal besvare en mappeoppgave som dette. Du vil gjennom studiet få flere slike oppgaver - og har du ikke peil på hvordan du "angriper" en slik utfordring, må du sørge for å tilegne deg den kunnskapen først som sist. Når det gjelder faglig innhold i forhold til ernæring og helse bør du rett og slett lese studielittareturen du har fått oppgitt. Og så vet du at du nå, ved hjelp av systematisk kartlegging, på relativt kort tid kan vite hva en person spiser. Denne informasjonen brukes til å avgjøre om ernæringen er adekvat i forhold til personens helsetilstand. (ung/gammel/frisk/syk...) Systematisk kartlegging av ernæringsinntak og andre observasjoner vil være gull verdt for deg i framtiden som sykepleier. Lykke til med oppgaven og studiene.
 8. I Rammeplan for sykepleierutdanning (2008) framkommer det krav til organisering av praksistudier (kap.3.5): Alle deler av praksistudiene skal være veiledet (.....) dette forutsetter at Praksisstudiene skal være planlagt og målrettet (...) studentene får jevnlig og målrettet veiledning, oppfølging og vurdering lærerstedets undervisningspersonell veileder og medvirker til å tilrettelegge gode læresituasjoner, noe som innebærer jevnlig tilstedeværelse i praksis praksisstedets sykepleiere har ansvar for daglig veiledning og opplæring En hjelpepleier eller omsorgsarbeider kan veilede og lære bort godt håndlag og gjennomføring av et godt stell. Men vedkommende er ikke utdannet og kompetent til å veilede en sykepleierstudent i observasjoner og analyse av observasjoner som gjøres i stell-situasjonen. Heller ikke ansvar for læring i forhold til å se funn i sammenheng med pasientens situasjon (f.eks diagnose, medikamentbruk) og til å vurdere når funn skal diskuteres med medisinsk ansvarlig er innenfor hjelpepleiers kompetanseområde. Det er ikke i henhold til rammeplan for utdanning at hjelpepleier eller helsefagarbeider skal ha ansvar for sykepleierstudentenes læring. Derfor mener jeg at det bør tas opp med skolen og prakisstedet.
 9. Er du organisert bør du snakke med din tillitsvalgte. Vedkommende kan hjelpe deg til å finne fram i arbeidsgivers interne retningslinjer når det gjelder gravide arbeidstakere. Videre må du snakke med din leder og fortelle at du er gravid. (evt. kan tillitsvalgt bli med på samtalen). På den måten er det mulig for arbeidgiver å ligge i forkant og å finne løsninger som kanskje kan forhindre at du ikke kan arbeide i svangerskapet. Regner med at du arbeider i en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv) og dermed bør arbeidgiver være ekstra motivert for å finne løsninger. Men først må de jo vite om situasjonen. Når det gjelder krav om fritak fra visse oppgaver er det relativt begrenset. Les mer om det på Arbeidstilsynets nettsider. Dersom du får andre arbeidsoppgaver på grunn av graviditeten har du rettigheter ifht lønn.(regner med at du jobber i tariffområdet Spekter) Du kan forberede deg til samtale ved å lese mer på nettsidene til NAV og regjeringen og å undersøke lokale retninglinjer. Lykke til.
 10. faro

  TT - kort

  TT-kort brukes i Oslo, regler for tildeling mm finner du på hjemmesiden til Oslo kommune. og mer informasjon om TT kort finner du også på familienettet
 11. Vi må ha fokus på pasientsikkerhet i arbeidet. Lange vakter kan i noen tilfeller forsvares, men i de fleste institusjoner er arbeidet såpass krevende at vakter utover 8-10 timer vil medføre risiko for flere feil. Å høyne lønnen vil derfor ikke være løsningen her. Forskning viser at helsepersonell blir mer uoppmerksom og kan gjøre feilvurderinger ved lange vakter. Det er ikke tilfeldig at yrkessjåfører har plikt til å hvile etter åtte timers kjøring.
 12. Sykepleiere må slutte å være overansvarlig og påta seg arbeidsgivers "problemer". Jeg råder deg til å søke en stilling selv om du kanskje må ta svangerskapspermisjon. Norsk lov forbyr arbeidsgivere å diskriminere ved ansettelser. Kvinner har i stor grad opplevd forbigåelse og utestenging i arbeidslivet i forbindelse med graviditet og foreldrepermisjon. Likestillings- og diskrimineringsombudet har behandlet flere tusen saker om dette. Så du bør søke på jobb uavhengig av om du er gravid eller ei. For din yrkeskarriere og økonomiske sikkerhet er fast jobb viktig. Og du må tenke på dine behov i denne sammenheng og ikke arbeidsgiver som evt. må skaffe en vikar i din permisjonstid. NSF tillitsvalge kan hjelpe deg dersom du opplever å bli diskriminert på grunn av graviditet. Les mer på Liksetillingsombudets nettside www.ldo.no
 13. Hei. Flott at du tenker deg en bachelorutdanning i sykepleie. Jeg vil absolutt anbefale deg å fullføre studiekompetansen først. Har du ikke denne kan du rikisere at du ikke kommer inn på på videreutdanning og mastergradsnivå. Selv om det hørest fjernt ut for deg nå, vær klar over at det høyst sannsynlig vil bli aktuelt for deg senere. Dessuten er studiekompetanse en fordel å ha med tanke på akademisk grunnlag/ballast før bachelorstudiet.
 14. Som sykepleier er det forventet at du anvender oppdatert kunnskap. Din autorisasjon er en garanti for at du er faglig oppdatert og yter forsvarlig helsehjelp. Helsepersonelloven (www.lovdata.no) sier både noe om den enkelte sykepleiers (eller annet helsepersnells) personlige ansvar for å handle faglig forsvarlig (§4) og om arbeidsgivers ansvar for å tilrettelegge for forsvarlig praksis. (§17) Norsk sykepleierforbund har utgitt heftet "Dette bør du vite om faglig forsvarlighet", anbefales. Ellers er det nyttig å lese helsetilsynets rapporter og tilsynsmeldinger.
 15. faro

  Hospice

  Nasjonalt register over palliative virksomheter i Norge skal ha oppdatert oversikt over palliative tilbud. Palliasjon er et utfordrende- og meget flott område å arbeide med. Palliasjon kan være akttuelt for noen i flere år, og handler altså ikke bare om behandling de siste leveruker/ - dager. Palliasjon er aktiv, problemløsende tilnærming til pasientens symptomer. Det er krav til bred faglig komptanse, gode kommunikasjonsevner og evne til systematisk sykepleie og dokumentasjon. Tverrfaglig samarbeid med forståelse for kompleksiteten i pasientsituasjonen er som oftest implement på de ulike palliative team. Palliasjon har hospice-ideoligien i seg. Fagmiljøene i Norge har valgt å bruke begreper som palliativ og lindrende framfor hospice. Det gjenspeiles i Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen. Denne finner du på www.shdir.no Jeg synes det er viktig å implementere kunnskap og metode fra palliativt fagfelt til andre fagområder også. God palliativ behandling må bli standard, selv om den syke befinner seg på en sykehjemsavdeling, sykehus eller hjemme.
×
×
 • Create New...

Important Information

Privacy Policy