Jump to content
Sykepleiediskusjon

Alle studenter se her


Milli123

Recommended Posts

Kunnskapslogg

Hensikten med kunnskapslogg er å reflektere over hva man har lært og hvordan man lærer ift et teoretisk eller praktisk tema. En kunnskapslogg kan lære studentene til å avgrense et temaområde slik at man får gått i dybden innen et tema.

En kunnskapslogg er en tekst for å tenke og lære, og er spesielt egnet til å få fram refleksjoner og egenvurderinger i forkant eller etterkant av et fagnotat eller faglig diskusjon.

Studenten reflekterer over:

- Hva er det viktigste en har lært?

- Hva er det som en fortsatt ikke riktig forstår og skulle trenge å vite mer om?

- Hva har spesielt bidratt til læring og hvordan skal man lære mer om det en ikke riktig forstår eller ønsker å vite mer om?

I en kunnskapslogg skal man synliggjøre kunnskap om det aktuelle temaet, samtidig som man har en refleksjon over læringsprosessen.

Enten ved å vise

- kort hva man kan, gjennom henvisninger til kilder (studieoppgaver eller litteratur)

- gjennom en egenvurdering, avgrense seg til hva man ikke kan, og utdype dette på en faglig måte. Mao vise at man nå kan dette.

Eller ved å vise

- hva man kan, utdypet på en faglig måte

- avslutte med en kortere egenvurdering av hva man fortsatt synes er vanskelig eller hva man ikke kan innen det samme tema.

Arbeidslogg

Hensikten med arbeidslogg er å få fram ulike tanker og synspunkter til en avgrenset tekst eller situasjon. En arbeidslogg kan lære studentene å argumentere selvstendig, ved å ta egne

standpunkt, se ulike innfallsvinkler, trekke ut hva som er vesentlig og tolke tekst eller situasjon.

En arbeidslogg er en tekst for å tenke og lære, og er spesielt egnet til å forberede seg før man skriver et notat eller har en faglig diskusjon.

Arbeidsloggen skal ta utgangspunkt i studentens opplevelser, tanker og refleksjoner i et spesielt møte med en tekst eller situasjon. Refleksjonene er ikke rette eller gale, men studenten må begrunne hvorfor teksten eller refleksjoner holder eller ikke holder

En arbeidslogg kan ta utgangspunkt i en beskrivelse av:

- hva skjedde, hvordan og hvorfor skjedde det?

- Eller en kort beskrivelse av en tekst eller et sitat

En arbeidslogg kan reflektere over:

- hva var bra eller dårlig, styrker og kritikk

- hva man finner provoserende eller interessant?

- egne erfaringer og tolkninger

- hva sier andre om dette (forskning, teori, erfaringer)?

- hva kunne vært gjort annerledes?

Fagnotat

Hensikten med et fagnotat er at studenten skal få synliggjort skriftlig sine fagkunnskaper innen et tema. Et fagnotat kan lære studenten å formidle et avgrenset fagstoff. Gjennom lesing, skriving og bearbeiding av egen tekst kan et fagnotat gi studenten faglige kunnskaper.

Et fagnotat er spesielt egnet for å kommunisere med andre og presentere et tema, og kan inngå som del eller etterarbeid av de andre loggene.

Et fagnotat skal alltid inneholde en innledning som viser de tolkninger og avgrensninger studenten har gjort, og eventuelt vise en problemstilling som skal belyses.

Videre skal det være en hoveddel som belyser temaet/problemstillingen. Oppgaven skal også ha en kort avslutning som oppsummerer innholdet i hoveddelen.

Respons

Hensikten med respons er å gi mottakerhjelp til å utvikle teksten (ev. praksis) videre. Det er også en anledning til å bli fortrolig med å gi og motta kritiske kommentarer for å utvikle seg videre. Respons gis til studieoppgaver som er under utarbeiding. Det kan være et foreløpig utkast, et utvalgt avsnitt eller en disposisjon. Utkastet må være såpass bearbeidet at det kommer klart fram hva studenten(e) har planlagt å gjøre.

- Studentene legger ved spørsmål om hva de vil ha veiledning på når de leverer utkast til studieoppgaver. Spørsmål kan ta utgangspunkt i et utvalg av vurderingskriterier.

- Responsen skal være kortfattet

- Responsen skal innholde både styrker/positive ting som kan virke støttende og utfordringer eller forslag til forbedring som kan nås i nærmeste framtid. Dette skal illustreres med konkrete eksempler.

- Responsen skal gis så rask som mulig etter levering av overnevnte, og skal være tilgjengelig for alle som er deltaker i Fronterrommet (selv om det er en individuell besvarelse)

Samtekst

Hensikten med samtekst er at studentene får erfaring i hvordan egne og andres meninger og argumenter kan ta nye former når de settes sammen. Samtekst er også et verktøy for at alle i gruppen skal få gi uttrykk for sine meninger, og dermed få fram ulike synspunkter og assosiasjoner i det videre produktet eller diskusjonen. En samtekst kan være et utgangspunkt for gruppearbeid generelt eller spesielt rettet mot et tema. Samteksten er spesielt egnet for å starte på en oppgave.

Samtekst kan være knyttet til et tema, begrep eller en situasjon. Studentene går sammen og skisserer en tekst fortløpende, uten redigering og diskusjon. Hver student skal bidra med en selvstendig del, enten en setning, avsnitt eller et kapittel. Gruppen leser gjennom samteksten og diskuterer resultatet.

Protokoll over gruppediskusjon . Referat av gruppediskusjon

Hensikten med protokoll er å få fram en bredde i synspunktene, ikke å enes om et bestemt synspunkt. En ønsker at studenten skal få fram egne refleksjoner samt refleksjoner rundt den responsen en får fra medstudentene.

Studentene tar utgangspunkt i et tema. Gruppen diskuterer temaet på 2-3 gruppemøter. Hver deltaker skriver en tekst som en protokoll over samtalen/diskusjonen. Protokollen kan være en sammenfatning av 2-3 punkter som interesserer og fenger, samt noen kommentarer over selve diskusjonen.

Hensikten med referat er å dokumentere kunnskap om fagområder som gruppen har diskutert, men som ikke utdypes i studieoppgaven. Referatet skal være kort.

 

 

Litteratur:

Dysthe, O. 2001 (red): Dialog, samspel og læring Oslo : Abstrakt forl.

Lindstrøm, L. 1997: Portföljen som examinationsform : ett socialtkonstruktivistiskt utvecklingsarbete inom lärarutbildningen. Häften för didaktiska studier / Högskolan för lärarutbildning i Stockholm

Taasen, I., Havnes, A. og Lauås, P. 2004: Mappevurdering - av og for læring : med eksempler fra helse- og sosialfag. Oslo : Gyldendal akademisk

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy