Jump to content
Sykepleiediskusjon

Taushetsplikt


Guest splstudent

Recommended Posts

Guest splstudent

Føler jeg står litt fast på to oppgaver og klarer ikke helt å lese meg til en begrunnelse på svarene mine. Kan noen hjelpe meg?

 

6. Les historien nedenfor å besvar spørsmålene,

I et middagsselskap bryter en av gjestene sammen i gråt etter at en samtale har dreid seg om en medieomtalt overgrepshistorie. Hun ber om å få en privat samtale med en av de andre gjestene, som hun vet er psykiatrisk sykepleier. Sykepleieren vegrer seg, men gir etter da den andre sier at hun må snakke med noen profesjonelle. I løpet av samtalen betror hun henne at hun har hatt traumatiske opplevelser som barn, som nå er dukket opp igjen i forbindelse med andre problemer. Hun føler at de ubearbeidede minnene er ødeleggende for henne, og ber om sykepleierens råd om hun bør oppsøke behandlingsapparatet. Har sykepleieren taushetsplikt om det hun blir betrodd?

Hvorfor/ hvorfor ikke?

7. Les historien nedenfor og besvar spørsmålene.

Peder Ås, som var 14 år, ble en dag akutt syk med høy feber, kvalme og oppkast. Faren tok ham med til legevakten, som henviste ham videre til observasjon/ innleggelse ved sentralsykehuset. I innleggelsesskrivet reiste legevakten spørsmål om sepsis (blodforgiftning) . Ved innleggelsen var Peder høyfebril med temperatur på 40, 7 grader. C: han var slapp og blek, kastet opp og orket ikke bevege seg. Han ble tilsett av Marthe Kirkerud, som var turnuslege. Foreldrene bad om å få snakke med en mer erfaren lege, men avslo anmodningen, under henvisning til at dette hadde hun tilstrekkelig kunnskap om. Etter hennes vurdering var ikke tilstanden alarmerende, og Peder Ås ble utskrevet samme dag. Foreldrene fikk beskjed om å kontakte legevakten hvis han ble verre, eller tilstanden ikke ble bedre. Samme ettermiddag oppdaget foreldrene at Peder hadde blåmerker. Han ble på nytt brakt til sykehuset. Han ble nå lagt inn på intensivavdeling. Diagnosen Meningokokksepsis ble ansett overveiende sannsynlig og det ble med en gang iverksatt sepsisbehandling. Behandlingen førte ikke frem og Peder Døde samme dag. Foreldrene bad etter en tid om innsyn i Peders journal. Det ble avvist under henvisning til taushetsplikt. Foreldrene viste til paragraf

5-1 i pasientrettighetsloven, men sykehuset fastholt sitt avslag og viste til at journalen inneholdt opplysninger et sykehusopphold da han var 13 år, og som utrykkelig hadde gitt beskjed om at han ikke ønsket at foreldrene skulle få adgang til. Han hadde inntatt store mengder alkohol og var innlagt for pumping.

 

- Vurder Marte Kirkeruds handlemåte ved innleggelse av Peder Ås i lys av plikten til forsvarlighet og retten til medvirkning.

- Kunne sykehuset nekte foreldrene innsyn i Peders journal? Hvorfor/ hvorfor ikke?

Link to comment
Share on other sites

Svar på det første spørsmålet er at sykepleieren har taushetsplikt.

Helsepersonelloven sier dette tydelige:

Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell.

http://lovdata.no/all/tl-19990702-064-005.html

Gjesten betror seg til sykepleieren og ber om råd, fordi hun vet at vedkommende har kompetanse som psyk. spl.

 

Når det gjelder case nr 2, så mener jeg foreldrene har rett til innsyn i journal etter den loven det er linket til i casen.

At gutten drakk seg dull som 13-åring kan umulig være en tungtveiende årsak etter pasientens død. Evt kan vel sykehuset holde tilbake de gjeldende journalnotater, og frigi det som er aktuelt.

Jeg tipper sykehuset viser til følgende lov:

http://www.lovdata.no/all/tl-19990702-063-003.html#3-4

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy