Jump to content
Sykepleiediskusjon

Spl. og barn


Guest Missleo

Recommended Posts

Guest Missleo

Hei... er det noen der som kan gjerne dele sine tips om hvordan er det med barn som pårørende? :)

Foreventning fra spl. generelt hva bør kartlegges. :)

Takk på forhånd. 

Missleo- 

Link to comment
Share on other sites

Du har kanskje sett denne allerede, Helsedirektoratets rundskriv om barn som pårørende,

 men legger det ut i tilfelle det kan være til hjelp:
 

Quote

 

2.4.1 Nærmere om kartlegging av barnas behov

Dersom det konkluderes med at et barn trenger oppfølging som følge av foreldrenes tilstand, vil målet med kartleggingen være å få innsikt i hvilke konsekvenser sykdomssituasjonen får for barnets hverdagsliv. Det er viktig å få oversikt over beskyttelsesfaktorer og risikofaktorer rundt barnet, og hvordan det på best mulig måte kan hjelpes inn i gode utviklingsprosesser, på tross av foreldrenes situasjon.

Momenter som bør kartlegges:

o Er foreldrene i stand til å ivareta og bistå barnet med de problemer og belastninger som avdekkes?

o Hvordan er dagliglivet for barnet organisert og ivaretatt med hensyn til regler, struktur og rutiner?

o Hvordan fungerer barnet i barnehage og på skole med henblikk på trivsel, skoleprestasjoner, konsentrasjon, fravær?

o Har barnet overskudd til å være sammen med venner eller til å ta med venner hjem?
o Viser barnet tegn på at han/hun er redd, usikker eller alvorlig bekymret?
o Viser barnet tegn på uro eller atferdsvansker?
o Vær også oppmerksom på ”de flinke barna” som tilsynelatende mestrer situasjonen

godt, men som likevel kan ha behov
o Er barnet i kontakt med hjelpeapparatet?
o Har barnet noen å snakke med som vet om og forstår situasjonen? o Opplever barnet tilstrekkelig følelsesmessig støtte og oppfølging?

En samlet vurdering av disse forholdene vil gi et inntrykk av hvordan barnet har det; om det er godt ivaretatt, eller om det har behov for videre oppfølging. Tegn på bekymring, tristhet og/eller vansker med å konsentrere seg er normale reaksjoner hos barn i en vanskelig livssituasjon. Dette betyr ikke nødvendigvis at barnet trenger behandling, om ikke reaksjonene går vesentlig ut over normal fungering. Barns oppfølgingsbehov kan spenne fra enkle støttetiltak i skolen til mer omfattende hjelpetiltak, som krever henvisning i tiltakskjeden.

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/414/Barn-som-parorende-IS-5-2010.pdf


 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Legger ut dette siden det er skjedd noen lovendringer nå i 2018

Quote

 

Fra nyttår styrkes barns rett til medvirkning i helsetjenesten og helsepersonell får plikt til å ivareta barn som pårørende til søsken, og barn som etterlatte. 

Det går fram av flere lovendringer som trådde i kraft 1. januar 2018

 

 

 

Quote

 

Lovendringene

Det ble i statsråd 8. desember vedtatt at disse lovendringene skal tre i kraft 1. januar 2018:

  • Barns rett til å få informasjon og rett til å bli hørt når de får behandling, skal fremgå direkte av lovteksten.
  • Det blir innført unntak fra helsepersonells plikt til å informere foreldre når tungtveiende hensyn til barnet taler mot å informere dem. Dette kan hjelpe barn som i dag vegrer seg for å fortelle om vold og overgrep fordi de frykter straff fra foreldre. Unntaket vil gjelde uavhengig av barnet alder.
  • Barns rett til å bli hørt når andre samtykker til helsehjelp på deres vegne blir tydeliggjort. Det skal fremgå av loven at barn skal bli hørt fra de er i stand til å danne seg egne meninger om helsehjelpen. Dette skal gjelde senest fra barn fyller sju år. Når barn har fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva de mener.
  • Helsepersonell får plikt til å ivareta barn som pårørende til søsken og barn som etterlatte etter foreldre og søsken.  I dag har helsepersonell plikt til å ivareta barn som pårørende til foreldre. Nå får de også plikt til å ivareta barn som er søsken til pasienter med alvorlig fysisk og psykisk sykdom, skade eller rusmiddelavhengighet. De får også plikt til å ivareta barn som etterlatte etter foreldre og søsken.

Loven endres også slik at det fremgår direkte av lovteksten at det er tilstrekkelig at kun én forelder med foreldreansvar samtykker til vaksinasjon som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet.

Se også regjeringen.no: Styrker barns rettigheter som pasienter

 

 
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy