Jump to content
Sykepleiediskusjon

Science Guardian hånddesinfeksjon


Cathrine

Recommended Posts

Noen som kjenner til dette produktet, og er det virkelig så fantastisk som de hevder? http://www.comet.nu/Shop/Product/Science-Guardian-Superior-Desinfektion-100ml/100831

 

Fant også en SINTEFrapport:

file:///C:/Users/Cathrine/Downloads/SINTEF%20Rapport%2014%20-%20Mikrobiell%20effekt%20av%20begroingshindrende%20belegg%20(1).pdf

Link to comment
Share on other sites

Noen som kjenner til dette produktet, og er det virkelig så fantastisk som de hevder? http://www.comet.nu/Shop/Product/Science-Guardian-Superior-Desinfektion-100ml/100831

 

Fant også en SINTEFrapport:

file:///C:/Users/Cathrine/Downloads/SINTEF%20Rapport%2014%20-%20Mikrobiell%20effekt%20av%20begroingshindrende%20belegg%20(1).pdf

Har du link til en nettside hvor rapporten ligger?

 

Merker at jeg er skeptisk når de hevder at den tar virus og MRSA, men samtidig bruker ord som "maginfluensa" og "kräksjuka"..

Link to comment
Share on other sites

Har du link til en nettside hvor rapporten ligger?

 

Merker at jeg er skeptisk når de hevder at den tar virus og MRSA, men samtidig bruker ord som "maginfluensa" og "kräksjuka"..

Å ja, kom du ikke inn på linken over. Da kopierer jeg inn det som står i rapporten:

 

Figur 1: De tre ulike beleggene testet: 1) Clean-IQ, 2) Science Cleaner, 3) Science Guardian.
2 Metode og gjennomføring
For å studere om disse beleggene er begroingshindrende, ble det benyttet "Microtiter Plate Assay"
(Stepanovic et al., 2000), som tillater biofilm biomasse kvantifisering i brønnbrett. Det tilsettes
bakterier til et brønnbrett laget av polystyrene (PS) (Figur 2) og biofilm som dannes på PS farges
med Krystalll fiolett. Krystalll fiolett binder seg til negativt ladede overflatemolekyler og
polysakkarider i den ekstracellulære matriksen til celler. Dette gjør at både levende og døde celler
blir farget. Farget biofilm blir deretter tørket og løst opp med etanol, hvor fargeintensiteten og
dermed grad av biofilm-dannelse måles med en plateleser med OD595nm. Bakterie som ble benyttet
var Moritella viscosa (Stamme nr. 2033, Veterinærinstituttet), patogen bakterie som gir vintersår
hos bl.a. laks. Bakterien danner biofilm på overflater og er gram negativ.
2.1 Belegg
De tre ulike beleggene ble sprayet på brønnbrettene og latt tørke i ett døgn dagen før forsøkene
startet. To brett for hvert belegg (ett for dag en og ett for dag to).
2.2 Biofilmdannelse
Moritella viscosa ble dyrket opp i TSB medium med 2 % salt, 15 °C, risting i ett døgn. Dagen etter
ble bakteriene fortynnet 100 ganger og det ble målt absorbans for å kalkulere konsentrasjon. 8
Brønnbrett ble fylt med Moritella viscosa (2 ml) og dette ble inkubert over natt ved 15 °C og
risting. To av brettene inkluderte kontroll, ingen belegg og tilsatt bakterier.PROSJEKTNR
6021105-1
RAPPORTNR
A26068
VERSJON
1
5 av 7
Dagen etter tilsetting av bakterier ble alt medium/bakterier i brønnene fjernet og brønnene vasket
med 2,5 ml sterilt vann, gjentatt 3 ganger. Brønnene ble deretter lufttørket i 30 minutter (Liaqat et al
2008). Biofilm i brønnene ble farget med 2,0 ml Krystalll fiolett (1 %) løsning i vann, i 15 minutter
(Lazado et al. 2010). Krystalll fiolett-løsning ble fjernet og brønner vasket med sterilt vann 3-5
ganger (2,5 ml). Brønnbrett ble deretter satt på absorberende papir for å fjerne all væske. Tørket i 10
minutter. Biofilm ble avfarget med 2,0 ml 95 % etanol og inkubert i RT i 15 minutter. Absorbans
ble målt ved OD595nm i plateleser (BioTek Instruments). OD-verdi for blank brønn (kun medium)
ble trukket fra verdiene for bakteriene. Målt etter ett og to døgn inkubering.
3 Resultater
3.1 Biofilmdannelse
De oppdyrkede bakteriene hadde en konsentrasjon på ca. 1 x 109 CFU/ml. Bakteriene ble deretter
fortynnet 100 ganger til ca. 1 x 107 CFU/ml ved forsøkets start.
En dag
Etter en dag i brønnbrett hadde det dannet seg mest biofilm i brett behandlet med 3. Science
Guardian (OD 0,026) og kontrollen (OD 0,011) (Figur 2 venstre; Figur 3), men også noe i brett som
var blitt behandlet med 2. Science Cleaner (0,004). 1. Clean-IQ hadde derimot ikke synlig biofilm
(Figur 2 venstre), og gav en absorbans på 0,002 (Figur 3).
To dager
Etter to dager i brønnbrett hadde det dannet seg mest biofilm i brett behandlet med 2. Science
Cleaner (0,542) (Figur 2 høyre), men også i brett som var blitt behandlet med 3. Science Guardian
(0,155) samt kontroll (0,118). 1. Clean-IQ hadde derimot ikke synlig biofilm, men gav en absorbans
på 0,009 (Figur 3). Sammenliknet med andre biofilm-studier ved SINTEF er det målt absorbans på
0,5 – 3,5 med sykdomsbakterier og probiotiske bakterier (Konsernsatsing på biofilm), men i disse
forsøkene har bakteriene vært dyrket i opp mot 5 dager.
Det var mest biofilm ved dag 2 sammenliknet med dag 1, noe som var forventet, siden biofilm
vokser over tid.PROSJEKTNR
6021105-1
RAPPORTNR
A26068
VERSJON
1
6 av 7
Figur 2. Dannelse av biofilm etter ett (venstre) og to døgn inkubering (høyre). Brønn 1-6 + 12 er benyttet.
Fargeintensiteten viser grad av biofilmdannelse, sterk lilla farge = høy biofilmdannelse.
Figur 3. Biofilmdannelse etter en (venstre) og to dager (høyre) for de tre ulike beleggene og kontroll uten belegg. n=6,
standard avvik.
4 Diskusjon
Moritella viscosa er en viskøs bakterie og fester seg lett til alle overflater og danner biofilm.
Biofilm-måling etter en dag viste at belegg nr 3 (Science Guardian) hadde mest biofilmdannelse og
mer biofilm enn kontroll. Dette kan ha sammenheng med at produktet skal binde bakterier til
overflata, i følge produsent, samt hindre at bakteriene vokser videre og kontaminerer omgivelsene.
Det burde undersøkes nærmere om disse bakteriene vokser videre, ved f.eks. ta ut prøver av
biofilmen som sitter på overflata og se om den vokser videre på en agar. Om beleggene hindrer
videre bakterievekst, kan dette være noe som kunne blitt benyttet i smittereduksjon. Belegg 1
(Clean-IQ) og belegg 2 (Science Cleaner) viste lite biofilm etter en dag, og hadde mindre enn
kontroll.PROSJEKTNR
6021105-1
RAPPORTNR
A26068
VERSJON
1
7 av 7
Etter to dager inkubering var forskjellene i biofilm større, hvor brett behandlet med belegg 2
(Science Cleaner) hadde mest biofilm. Det kan se ut til at dette belegget binder bakterier til
overflata i likhet med belegg 3. I følge produsent skal belegg 2 eliminere all vekst øyeblikkelig
siden produktet oppgis å skulle bryte ned cellestruktur og hindre ny vekst. Belegg 3 hadde også en
del biofilm ved dag 2 og hadde i likhet med belegg 2 mer enn kontrollen. Belegg 1 viste fortsatt
svært lite biofilm, og ser ut til å ha en begroingshindrende effekt. Det er vanskelig å si om dette
belegget hindrer biofilm fullstendig, flere forsøk må utføres før dette kan konkluderes.
5 Foreløpige konklusjoner
- Belegg 1 (Clean-IQ) hindrer Moritella viscosa i å feste seg til polystyrene. Kan være
lovende i utvikling av begroingshindrende overflater.
- Belegg 2 (Science Cleaner) muligens har samme effekt som Science Guardian (binder
bakterier til overflata), siden dette belegget gav mest biofilm etter to dager, selv om dette
ikke oppgis spesifikt i produktbeskrivelsen.
- Belegg 3 (Science Guardian) binder muligens bakteriene til overflata slik
produktbeskrivelsen oppgir, siden belegget gav mest biofilm etter en dag samt en del på dag
to (mer enn kontroll ved begge dager). Om belegget hindrer videre vekst er ukjent og man
trenger flere forsøk for å kunne konkludere dette
file:///C:/Users/Cathrine/Downloads/SINTEF%20Rapport%2014%20-%20Mikrobiell%20effekt%20av%20begroingshindrende%20belegg%20(1).pdf
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy