Jump to content
Sykepleiediskusjon

Akuttsykepleier


Minnie

Recommended Posts

Jeg kunne tenke meg å jobbe i akuttmottak etter hvert, og har jobbet på ambulanse før. Har noen ganger tenkt at jeg burde valgt ambulansearbeider med paramedicutdanning, men så ble det altså sykepleie.

 

Noen her som jobber i akuttmottak? Hva slags utdanning/arbeidserfaring har dere? Hvilke arbeidsoppgaver har dere?

 

Noen som har tatt videreutdanning i akuttsykepleie? Har hørt at denne ikke er godkjent enda, men håper den vil bli det etter hvert.. Tok dere i så fall i Norge eller i et annet land? (Har hørt Australia skal være bra)

Er dere fornøyd med denne typen utdanning, eller skulle dere ønske at dere hadde valgt intensiv eller anestesi eller lignende i stedet?

Link to comment
Share on other sites

Guest Gjest

For å jobbe i akuttmottak er det en fordel å ha erfaring fra vanlige sykehusavdelinger, og gjerne fra psykiatrien. Jo flere års erfaring man har, jo bedre er det. Dette på grunn av at akuttmottaksjobbing er litt spesielt, du har pasienten i veldig kort tid, og du får sjelden mulighet til å se helheter og sammenhenger. For å jobbe i akuttmottak skal du kunne håndtere alle pasientgrupper, i alle aldre, alt fra store traumer til alvorlige diffuse medisinske tilstander til eldre pasienter som kommer inn med forvirring eller UVI eller pneumoni, og masse, masse mer. For å jobbe i et akuttmottak med noenlunde stor pasientstrøm bør du like å jobbe under press, i et høyt tempo, og du bør synes det er greit å ikke kunne vite noe om pasientene etter at de har forlatt avdelingen etter en kort stund.

 

Mange akuttmottak tar inn nyutdannede sykepleiere, men for din egen del, og ikke minst for pasientene, jobb for all del noen år først på andre steder. Jeg tror at det framover kommer til å bli krav til økt kompetanse i akuttmottak, men det vil nok ta noen år. Hvilke utdanninger som er relevant er selvfølgelig akutt, men en sykepleier med paramedic er nok også aktuell (men det er nok de færreste som tar en utdanning som er beregnet på personell som ikke har noen høyskoleutdannelse). Jeg tror at intensivutdannelse er den mest aktuelle videreutdanningen etter akutt. Så vet jeg at psykiatriske sykepleiere også er aktuelle. Anestesi passer ikke, synes jeg. Deres kompetanse er smal, og selvfølgelig viktig, men for at ferdighetene deres skal holdes ved like bør den praktiseres, og den praksisen får de ikke nok av i et akuttmottak.

 

Dette har jeg hentet fra Studieplanen i akuttsykepleie ved høyskolen i Østfold (http://www.hiof.no/neted/upload/attachment/site/group15/Studieplan%20-%20frontline%20-%20siste%20versjon.pdf):

 

"Dagens og fremtidens akuttavdeling vil bli en ny type spesialavdeling som vil måtte stille høye krav til sine ansatte – på lik linje med andre spesialavdelinger ved sykehuset.

Avdelingen vil på sikt måtte bemannes med sykepleiere med videreutdanning. Videreutdanning i akuttsykepleie/frontlinesykepleie bør bygge på de samme kvalitetskriterier

som spesialutdanningene innen anestesi-, intensiv og operasjonssykepleie er basert på."

 

Og fra undervisningsplanen til videreutdanningen i akuttsykepleie ved høyskolen i Sør-Trøndelag (www.hist.no/attachment.ap?id=11360):

 

"Akuttmottakene har de siste årene gjennomgått en rivende sykepleiefaglig og medisinsk utvikling. Denne utviklingen vil bare akselerere i årene fremover. Akuttmottakene mottar pasienter med et brett spekter av ulike problemstillinger. Akutt oppstått sykdom og traumer med behov for rask intervensjon og diagnose er hovedområde. Målet er at Akuttmottakene skal ha høykompetente spesialsykepleiere i front slik at pasientene får best mulig behandling, omsorg og riktig prioritering fra første stund."

 

Det finnes ingen nasjonal standard for videreutdanningen i akuttsykepleie, derfor finnes det flere ulike utdanninger. Det ønskelige er vel at det kun finnes en type utdanning uavhengig av hvor den tas (se http://www.sykepleien.no/ikbViewer/page/sy...ment_id=299643).

 

Det er bare to plasser det er utdanninger på 90 studiepoeng, Østfold og Sør-Trøndelag På disse stedene er utdanningene bygd opp på samme måte som andre videreutdanninger (anestesi, operasjon, barn, intensiv). I Trondheim kan alle søke (frist for å søke neste kull med oppstart januar 2011 er 1.sept 2010), i Østfold må man være ansatt på sykehuset i Fredrikstad, eller få betalt utdannelsen av arbeidsgiver (2 plasser ledig for dette per kull) for å kunne ta utdanningen. Ellers finnes det en del utdanninger som er på 60 studiepoeng rundt omkring. Jeg har hørt at utdanningen i Australia er lite tilpasset nordiske forhold.

 

Du spør om hvilke arbeidsoppgaver man har i akuttmottak. Her er litt informasjon fra UNN (http://www.unn.no/om-seksjonen/category17820.html):

 

Her er mange varierende arbeidsoppgaver og stadig nye utfordringer i hverdagen vår. Av den grunn stilles det store krav til oss som arbeider her!

 

Avdelingen består av 8 undersøkelsesrom, deriblant et akuttrom, systue og gipserom. Avdelingen har noen funksjoner som skal fylles for hver vakt. Det er en koordinator, en traumeansvarlig og to eller flere AMK-operatører. Vi har mange spennende og utfordrende arbeidsoppgaver:

 

•Ta imot ø-hjelps pasienter

•Traumemottak av ustabile og skadede pasienter

•Assistere leger ved diverse undersøkelser

 

Du kan lese litt om det å jobbe på et akuttmottak i denne utgaven av internavisa til Ullevål sykehus: www.ulleval.no/stream_file.asp?iEntityId=13788

 

I undervisningsplanen for videreutdanningen i akuttsykpleie ved HiST står det at målene etter endt utdanning er (www.hist.no/attachment.ap?id=11360):

 

Ha kunnskap om og forståelse for aktuelle indremedisinske og kirurgiske tilstander hos pasienter i akuttmottak og kunne delta i gjennomføring av indremedisinsk og kirurgisk behandling etter forordning eller delegering av ansvarlig lege.

 

I tillegg til kunnskaper innen indremedisin og kirurgi, også ha kunnskap i ulike fagområder som ortopedi, nevrologi, psykiatri, gynekologi, pediatri og geriatri.

 

Ha kunnskap om prehospital akuttmedisin og akuttsykepleie, herunder kunnskap om nødmeldetjenesten.

 

Bedømme akutte situasjoner selvstendig, prioritere og handle raskt og forsvarlig slik at akutt og/eller kritisk sykes livsviktige funksjoner opprettholdes eller gjenopprettes.

 

Mestre samhandling med pasienten, pårørende og andre aktuelle aktører, og utføre faglig forsvarlig akuttsykepleie

 

Reflektere kritisk i valgsituasjoner og handle etisk og juridisk forsvarlig.

 

Støtte og yte omsorg til pårørende, og fremme pasientens og pårørendes medbestemmelse.

 

Gi situasjonstilpasset undervisning, informasjon og veiledning til pasienter, pårørende, studenter og medarbeidere.

 

Anvende relevante kunnskaper i møte med pasienter og pårørende fra ulike kulturer.

 

Mestre bruk og kontroll av medisinsk teknisk utstyr og ha et reflektert forhold til denne teknologiens muligheter og begrensninger.

 

Anvende hygieniske prinsipper og forebygge infeksjoner.

 

Ta ansvar for pasienten og ivareta pårørende når pasienten er døende, og sikre en verdig død.

 

Dokumentere, evaluere og kvalitetssikre eget arbeid, benytte relevant forskning og bidra til fagutvikling.

 

Ha ferdigheter i samhandling og teamarbeid på tvers av ulike faggrupper, slik at gode pasientforløp. fremmes

 

Videreutvikle den personlige og faglige kompetansen som akuttsykepleier.

 

Jeg mener at mange av disse egenskapene/kompetanse bør man inneha uten videreutdanning!

 

Lykke til!

Link to comment
Share on other sites

Guest Gjest

Skjønner ikke dette med erfaring fra psykiatrien som du nevner? Etter min erfaring er dette "nærmest" irrelevant for å arbeide ved et akuttmottak (snakker selvfølgelig ikke om akuttpsyk her.).

Som jeg har sett både ved akuttmotakene ved OUS og ved to andre akuttmottak i Helse Sør og Vest, så er det ALLTID anestesisykepleiere tilstede. De er en like stor del av teamet og helt nødvendige ved traumer, som jo akuttmottak arbeider med i stor grad. Har hospitert ved disse avdelingene ved flere anledninger. Snakker jo med de ansatte jeg arbeider med og kan ikke huske at EN eneste av dem har nevnt erfaring fra psykiatrien overhodet.

Link to comment
Share on other sites

Guest Gjest

Psykiatrisk sykepleier:

Enkelte sykehus ønsker denne kompetansen i akuttmottak, jeg tror dette kommer av at du møter den psykiatriske pasienten over alt, og oftere og oftere, også i et akuttmottak. Jeg har opplevd at personal i en psykiatrisk akuttpost blir skrekkslagen om en pasient får et fysisk illebefinnende, de vet ikke hvordan de skal håndtere det. Og likens i et somatisk akuttmottak er det lite kunnskap om psykiatriske pasienter. Jeg mener at det er hensiktsmessig at det finnes ressurspersoner på psykiske lidelser i et akuttmottak.

 

Anestesisykepleier:

Om en anestesisykepleier skal være ansatt i akuttmottaket eller ikke handler vel om organisering. I de tre akuttmottakene jeg har vært i tilkalles de ved behov (traumer, hjertestans osv), og de har ikke vært ansatt i akuttmottaket, men i anestesiavdelingen, hvor deres største virke er på operasjonsstuen. Men ikke vet jeg om det er organisert på annet vis andre steder i Norge, om du mener at de ALLTID er tilstede i et akuttmottak, og er ansatt det, skal det være et temmelig stort mottak for at man kan forsvare at deres kompetanse er nødvendig.

 

Du nevner at traumer er en stor del av akuttmottaksvirksomheten. Ullevål er det sykehuset med flest traumepasienter per år, 1000 i 2007, det blir mindre en 3 pasienter per døgn, ca 1 pasient per vakt. Traumepasienten er ikke den vanlige akuttmottakspasienten for å si det slik:)

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
Guest Gjest

Stillinger utlyses i akuttmottaket ved St.Olavs Hospital i Trondheim.

 

Kvalifikasjoner

■Relevant spesialutdanning, dvs. innen akuttsykepleie, intensivsykepleie eller psykiatri/geriatri

■1-2 års relevant sykepeiepraksis

 

https://www.webcruiter.no/wcmain/AdvertView...18509&Cols= 2,2,7&Orderby=2 asc&culture_id=NB-NO&par=YCvhGF9zp2pgScoAIQLm90h6l4TmC0BQ2oJ831078Llsb%2bGupA1i5RC2dSJCBbQC7R0%2bUJ11ta17u2Z3M9vpbxYyN2f9GpFLSmuz7LkUghB4AWBWZRxV7lzBT%2fMa5bvlpMtXNDMxDp%2fAFHAHx1kJWqeuqFP5HLrNRBeFX8vZ%2f%2bG4Vc6Z1fkByf%2bBeUTPaqAC

Link to comment
Share on other sites

Stillinger utlyses i akuttmottaket ved St.Olavs Hospital i Trondheim.

 

Kvalifikasjoner

■Relevant spesialutdanning, dvs. innen akuttsykepleie, intensivsykepleie eller psykiatri/geriatri

■1-2 års relevant sykepeiepraksis

 

https://www.webcruiter.no/wcmain/AdvertView...18509&Cols= 2,2,7&Orderby=2 asc&culture_id=NB-NO&par=YCvhGF9zp2pgScoAIQLm90h6l4TmC0BQ2oJ831078Llsb%2bGupA1i5RC2dSJCBbQC7R0%2bUJ11ta17u2Z3M9vpbxYyN2f9GpFLSmuz7LkUghB4AWBWZRxV7lzBT%2fMa5bvlpMtXNDMxDp%2fAFHAHx1kJWqeuqFP5HLrNRBeFX8vZ%2f%2bG4Vc6Z1fkByf%2bBeUTPaqAC

 

 

Akuttmottak er ikke akkurat det første stedet jeg hadde sett for meg at jeg skulle få jobb om jeg hadde spesialisert meg innen psykiatri eller geriatri, men jeg ser helt klart fordelen med å ha noen med slik kompetanse på et akuttmottak.

Egentlig tror jeg at psykiatri er en vidreutdanning du kan få glede av hvor enn du jobber, men det blir jo en annen diskusjon :)

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Psykiatrisk sykepleier:

Enkelte sykehus ønsker denne kompetansen i akuttmottak, jeg tror dette kommer av at du møter den psykiatriske pasienten over alt, og oftere og oftere, også i et akuttmottak. Jeg har opplevd at personal i en psykiatrisk akuttpost blir skrekkslagen om en pasient får et fysisk illebefinnende, de vet ikke hvordan de skal håndtere det. Og likens i et somatisk akuttmottak er det lite kunnskap om psykiatriske pasienter. Jeg mener at det er hensiktsmessig at det finnes ressurspersoner på psykiske lidelser i et akuttmottak.

 

Anestesisykepleier:

Om en anestesisykepleier skal være ansatt i akuttmottaket eller ikke handler vel om organisering. I de tre akuttmottakene jeg har vært i tilkalles de ved behov (traumer, hjertestans osv), og de har ikke vært ansatt i akuttmottaket, men i anestesiavdelingen, hvor deres største virke er på operasjonsstuen. Men ikke vet jeg om det er organisert på annet vis andre steder i Norge, om du mener at de ALLTID er tilstede i et akuttmottak, og er ansatt det, skal det være et temmelig stort mottak for at man kan forsvare at deres kompetanse er nødvendig.

 

Du nevner at traumer er en stor del av akuttmottaksvirksomheten. Ullevål er det sykehuset med flest traumepasienter per år, 1000 i 2007, det blir mindre en 3 pasienter per døgn, ca 1 pasient per vakt. Traumepasienten er ikke den vanlige akuttmottakspasienten for å si det slik:)

Link to comment
Share on other sites

Hei. Du har stor nytte av psykiatrisk erfaring og videreutd når du jobber innenfor feltet akuttmedesin. Har jobbet siden 95 ved akutt mottak og AMK. Nå på ambulanse. Har alltid følt behovet for mer kunnskaper om denne pasientgruppen. Mye rus og psykiatri i hverdagen vår. Minst av hjertestans og multitraumer.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
Guest akuttsykepleier

For noe tullball!! Jeg har jobbet mange år i akuttmottak på 2 forskjellige steder i Oslo og gjør det fortsatt. Det er mest behov for er anestesi-, intensiv og akuttsykepleie erfaring. Vi har ingen sykepleiere med psykiatrisk videreutdanning ansatt, Som sykepleier i mottak er den viktigste kunnskapen rein ABC-kunnskap. Airways, breathing, circulation! Vi står i stansteam og har styringa med AHLR regime (avansert hjerte-lunge-redning) og vi står med skikkelig ustabile dårlige medisinske pasienter og i traumeteam. Det kliniske blikket bunnet i solig kunnskap i naturvitenskapleige emner er alfa omega. Om du ikke kan din patofysiologi, farmakologi og kliniske sykepleie kan du ikke jobbe i akuttmottak. Få deg noen år på sengepost, bli en dyktig sykepleier som interesserer deg for, og kan takle svært komplekse, særs krevende pasientsituasjoner med veldig mye ansvar, er du velkommen til å søke på jobb i akuttmottak. Videreutdanning i anestesi-, akuttsykepleie og intensiv vil alltid være en fordel, samt det at at du kan normal folkeskikk og møte mennesker med respekt og omsorg.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Jeg vurderer sterkt å ta videreutdanning i akuttsykepleie. Synes det er utrolig spennende å jobbe med det akutte. :) Har veldig lyst å komme i gang, og tror jeg kommer til å søke til neste år.

 

Da blir det i såfall studier i Østfold. Det er jo sikkert noen her inne om har tatt studiet der, kan dere i såfall svare på et par- tre spørsmål?

 

Hvordan opplevdes studiet?

Var det anledning til å jobbe litt ved siden av (eks. nattevakter, max 50%)?

Hvordan var praksisen?

Link to comment
Share on other sites

Nå tar ikke jeg videreutdanning i akuttsykepleie, men intensiv. Begge videreutdanningene er 1,5 år fulltid. Jeg hadde store planer om å jobbe minst en vakt i uka underveis i studiet. Det har ikke vært mulig. Med teori og praksis har arbeidsbelastningen vært stor og jeg krever gode karakterer på eksamener. Under grunnutdanningen var det ingen problemer med å jobbe 30-80% stilling ved siden av studiene. Denne gangen har jeg ikke klart å jobbe mer enn 1-3 vakter i måneden. Nå skal det sies at jeg bor på hybel i teoribolkene og bor hjemme under praksis. Har 3 store barn og bitte lite stipend fra foretaket. Mitt råd: ikke sats på ekstravakter, finn en annen løsning så får de vaktene du klarer å ta være en bonus.

Link to comment
Share on other sites

  • 8 months later...
Guest Espen

Beklager for a post pa et gammelt trad, men jeg er en norsk statsborger, oppvekst mer i USA enn norge som er interesert i a jobbe i norge. Jeg har en amerkansk bachelor sykepleier grad og jobber idag i ER (akutten, ikke sant?). Akutter her er 35 senger, 3 trauma rommer, 2 psykiatri roomer, spesielbarneavdeling med 5 senger og en 6 sengs avdleing som lingner paa en klinikk. Det er en "level 1 trauma center" som mottar alle helekopterene i Iowa. Hvis jeg hadde lyst aa jobbe i norge, maa jeg ha formel norsk akuttutdanning hvis jeg har treningen og kunskapet men mangler diplomet?

 

Espen

Link to comment
Share on other sites

Hei Espen, det er absolutt mulig å jobbe som sykepleier i Norge med utenlandsk utdanning, du må bare få din utdanning akkreditert gjennom statens autorisasjonskontor for helsepersonell. Jeg har hørt at dette kan være noe komplisert, da du må innhente fullstendig fagplan for din utdanning samt ha alle papirer på gjennomført utdanning. Du finner mer informasjon og nettsteder for det her: http://www.ung.no/oss/utlandsstudier/117311.html

 

Forøvrig kan det være aktuelt å lese denne artikkelen: http://www.nrk.no/norge/sykepleier-far-ikke-jobbe-1.11174431

Som du vil se er det ikke nødvendigvis bare enkelt å samarbeide med SAFH, men det burde være oppnåelig så lenge du har alle papirer i orden! Hold oss gjerne oppdatert da det stadig dukker opp spørsmål om utdanning i USA og akkreditering her inne! Jeg tror jeg rett og slett ville startet med å sende en mail til SAFH.

 

Hilsen Pally ^_^

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy